دیتاسنتر و استانداردها

به مجموعه ای از دستورالعملها و الزامات در طراحی و ساخت دیتاسنتر گفته می شود که با قرارگرفتن در مسیر آن، دیتاسنتری امن با کارکرد مطمین و پایدار ایجاد خواهد شد. متداولترین استانداردهای دیتاسنتر عبارتند از TIA942 و BICSI

standards