شرکت توسعه سامانه های نرم افزاری نگین (توسن)

شرکت Denco آلمان

   

شرکت ایزوتک دبی

شرکت SAMM Technology ترکیه

  

شرکت FNT آلمان

شرکت LX Telecome چین

     

شرکت Pacific Global آلمان