شرکت توسعه مراکز داده توسن خلیج فارس

برنامه ریزی و مدیریت پروژه

به طور معمول اقدامات زیر در مرحلۀ برنامه‌ریزی انجام می‌شوند:

مدارک الزامات زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباط از راه دور مرکز داده‌

 برنامه‌ریزی ساختمان

 نمودارهای حرکتی

 برنامۀ زمان‌بندی روند پیشرفت پروژه

 بودجه‌ریزی پروژه

 مطالعات هزینۀ چرخۀ حیات

 امکان‌سنجی اقتصادی

 مشاوره، بازبینی، تایید مشاور

 انتخاب سایت، تحلیل سایت

 مطالعات محیطی و شهرو منطقه

 مقتضیات منبع برق و در دسترس بودن آن

 مطالعات انرژی

 برداشت ساختمان‌های موجود

 هماهنگ‌سازی با داده‌های تامین شده از سوی مشتری

 خدمات مرتبط با مدیریت پروژه

 ارائه‌ها

 مطالعات بازاریابی

 تامین سرمایۀ پروژه

 مطالعات ویژه

 همکاری برای تعیین مجدد محدودۀ پروژه

 ارتقاء پروژه

 برداشت قانونی

 تحلیل ژئوتکنیکال (فنون مربوط به زمین)