درباره ما

در قرن حاضر نقش مهم و بي بديل فناوری اطلاعات و ارتباطات در كاهش مشكلات ناشی از فقر، نابرابري، بيسوادی و… به باوری جهانی تبديل شده است. در اين راستا اين فناوری می تواند بخشی از استراتژی ملی توسعه در هر كشور قلمداد گردد. در حال حاضر با توسعه شبكههای ارتباطی، اينترنت و وبسايتها و همچنين ورود مفاهيم جديدی مانند دولت الکترونيک و اقتصاد ديجيتال لزوم ايجاد پايگاههای اطلاعاتی بيشتر احساس شده و موجب ايجاد جريان بیسابقه تبادل اطلاعات شده است. در اين راستا اکثر سازمانهای دولتی وخصوصی به ايجاد مراكز داده استاندارد روی آوردهاند. با ايجاد اين مراكز امكان به اشتراكگذاری عمومی منابع داده بهصورت يكپارچه و پويا فراهم میگردد. ارائه انواع سرويسهای خدماتی، اطلاع رسانی، تجزيه و تحليلدادهها و در نهايت نمايهسازی آنها در محيط ايمن از جمله اهداف ايجاد اين مراكز میباشد. به طور كلي مراكز داده به عنوان مكانی امن به منظور ذخيرهسازی، مديريت و تبادل اطلاعات ديجيتال و همچنين فراهم آوردن سرويسهای كاربردی يا مديريت جهت پردازش اطلاعات به كار میروند.

شركت توسن نيز طي سالهای اخير ضمن توجه به اهميت مراكز داده، سعی بر شناخت، طراحی و ايجاد چنين مراكزی با استانداردهای بينالمللی و ملی داشته و به عنوان اولين قدم، ديتاسنتر بانكی خود را در سال ۱۳۸۴ به بهرهبرداری رساند. اين مركز داده، در حال حاضر ميزبان بسياری از بانك ها، سازمانها و نهادهای دولتی و خصوصی بوده و خدمات مختلفی به آنها ارائه می نمايد.