طراحی و مشاوره

مرکز داده یک ساختمان پیچیده به لحاظ فن‌آوری و مهندسی است که رویکرد به آن نمی‌تواند مشابه فضاهای تجاری معمول باشد. 
فرایند طراحی باید با درک جامعی از مقتضیات فن‌آوری (شبکه، سرور، اتصالات) و مقتضیات مهندسی (منبع برق و سیستم خنک‌کننده/ تبرید) آغاز شود. فرایند طراحی یک مرکز داده نه بر فضاهای افراد و تحرکات آنها بلکه بر فضای تجهیزات شبکه‌ای و رایانه‌ای و ارتباط میان آنها متمرکز می‌باشد. این نکته عامل آن است که آغاز این فرایند نه با اقدامات طراحی، بلکه عمدتاً با اقدامات مهندسی باشد.
اهداف استراتژيکی بصورت زير بايد در طراحی يك مركزداده لحاظ گردد:
 • ايجاد فرايند سازگار و مقرون به صرفه
 • توسعه طراحی بهينه و راه حل های قابل اجرا
 • کاهش نياز به آموزش فروشندگان و ارائه دهندگان خدمات حرفه ای
 • توسعه يک فرهنگ لغت مشترک طراحی 
 • ايجاد يک معيار اجرايی و كارا برای توليد و يا ارزيابی ساختمان های حساس