همچنین تجهیزات اکتیو سایت هم نقش مهمی در پایداری سرویسهای ارائه شده هر دیتاسنتر ایفا می کنند.