شرکت توسعه مراکز داده توسن خلیج فارس

شرکاء تجاری

شرکت توسعه سامانه های نرم افزاری نگین (توسن)

 

 

 

 

 

 

 

 

شرکت Denco آلمان

 

 

 
شرکت ایزوتک دبی

 

 

 

 

 

 

 

 

شرکت SAMM Technology ترکیه

 

 

 

 

 

 

 

 

شرکت FNT آلمان

 


 
شرکت LX Telecome چین

 

 

 

 

 

 

 

 

شرکت Pacific Global آلمان