شرکت توسعه مراکز داده توسن خلیج فارس

شرکاء تجاری -

http://www.tosan.com/

شرکت توسعه سامانه های نرم افزاری نگین (توسن)

http://www.dencohappel.com/en-in

شرکت Denco آلمان


http://www.iso-tech.co/

شرکت ایزوتک دبی

https://www.samm.com/en

شرکت SAMM Technology ترکیه

http://www.fntsoftware.com/en

شرکت FNT آلمان

http://www.lxtelecom.co/

شرکت LX Telecome چین

http://www.pgt-co.de/

شرکت Pacific Global آلمان