شرکت توسعه مراکز داده توسن خلیج فارس

جمع آوری انتقال جابه جایی نصب و راه اندازی تجهیزات (مهاجرت) دیتاسنتر پست بانک