شرکت توسعه مراکز داده توسن خلیج فارس

خدمات سرویس،نگهداری و پشتیبانی از تجهیزات زیرساخت فیزیکی مرکز داده ایران کیش