شرکت توسعه مراکز داده توسن خلیج فارس

خرید تجهیزات بخش ژنراتور های مرکز داده و ساختمان مرکزی بورس اوراق بهادار تهران