شرکت توسعه مراکز داده توسن خلیج فارس

طراحی,نصب و راه اندازی تجهیزات بخش ژنراتورهای مرکزداده و ساختمان مرکزی شرکت بورس اوراق بهادار تهران